Mediace

Alternativní možnost řešení konfliktů

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporů a konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Proces mediace

V průběhu mediačního procesu zprostředkovává profesionál na řešení konfliktů, tzv. mediátor, vzájemnou výměnu informací, které doposud strany neznaly nebo které nemohly být z nejrůznějších důvodů sděleny. Napomáhá zúčastněným stranám definovat společně i rozdílné zájmy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelného řešení ve všech předmětech jednání. Zároveň pracuje i s emocemi stran tak, aby zajistil oboustranný respekt zúčastněných a vzájemné porozumění dané situaci.

Cílem mediačního procesu je vyvážená, reálná dohoda, která odráží možnosti a přání přítomných stran. V případě zájmu může na základě notářského zápisu nebo následného soudního rozhodnutí nabývat právní moci (např. jednání o uzavření smlouvy dle § 43 až 51 Občanského zákoníku).

Mediační sezení probíhá obvyklé po dobu tří hodin, ve složitějších případech je zapotřebí v průměru šesti až devíti takovýchto sezení. Strany mají možnost kdykoliv mediaci ukončit.

Mediace oproti soudnímu řízení přináší nesporné výhody:

  • Ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku
  • Poskytuje možnost vyhnout se soudnímu sporu a bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů konflikt vyřešit
  • Důvěrné informace uchovává mezi zúčastněnými
  • Snižuje stávající napětí a navzdory dočasným sporům ponechává účastníkům prostor pro případnou budoucí spolupráci

Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s více efektivními a kreativními řešeními dané situace. V 70 – 80% mediovaných případů je dosaženo výsledné, pro všechny strany přijatelné dohody.

Využití mediace

  • Mediace v podnicích a institucích řeší otázky pracovních vztahů, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jakož i zaměstnanci navzájem. Častými příklady jsou mediace sporných otázek mezi jednotlivými firmami o nedodržení obchodních smluv, smluv o úrovni poskytovaných služeb (SLA), spory mezi jednotlivými útvary uvnitř firmy, například dodržování vnitřních rozhodnutí a směrnic, nedostatečná komunikace či neshody mezi společníky firem.
  • Komunitní a občansko-právní mediace se zabývá problematikou občanského soužití, sousedskými spory, vztahy mezi občanem a institucemi a občany navzájem.
  • Mediace trestně-právní zprostředkovává mimosoudní dohody mezi obviněným (příp. odsouzeným) a poškozeným nebo více stranami v trestně právním kontextu.
  • Rodinná mediace řeší rozvodové a porozvodové situace, úpravu výchovy dětí, majetkové vztahy v rodině, otázky vícegeneračního soužití a majetkové a dědické spory v rámci rodiny.

Kdo je mediátor

Proces mediace řídí profesionál – mediátor – na efektivní vyjednávání s případnou specializací projednávaného tématu. Pro uchování své neutrality není mediátor ve sporu nikterak zájmově nebo mocensky angažován, tj. není obhájcem ani poradce zúčastněných stran, nerozhoduje o jejich případné vině či nevině. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu a oboustranné podpoře účastníků tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuse.

Mediátor akreditovaný Asociací mediátorů České republiky splňuje všechna odborná kritéria a je vázán jejím etickým kodexem, který jasně definuje jeho práva a povinnosti vůči zúčastněným stranám.