Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské spory jsou obvykle spory nízké hodnoty. Jejich řešení před soudem bývá komplikované, drahé a zdlouhavé.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací mediátorů ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zástupci spotřebitelů připravilo Projekt, který nabízí spotřebitelům i podnikatelům alternativní postup při řešení jejich případných sporů. Projekt funguje od 1. Dubna 2008.

Přínosy mimosoudního řešení sporů

  Pro obě strany sporu – spotřebitele i podnikatele: Rychlé jednoduché, levné řešení sporu Pro podnikatele navíc: Budování dobré pověsti, získání konkurenční výhody Pro společnost: Odlehčení zátěže soudmům

  Základní principy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

  • Dobrovolnost
  • Objektivita a nestrannost řízení
  • Časová úspora
  • Nižší finanční náročnost
  • Jednodušší postup pro vyřešení sporu

  Základní formy řešení sporů

  • Kvalifikované doporučení
  • Mediace
  • Rozhodčí řízení

  Řešeny mohou být spory

  • Bez ohledu na hodnotu sporu
  • Pro nejrůznější druhy výrobků a obory služeb
  • Z nákupů tuzemských i příhraničních

  Jak tento systém funguje

  V případě, že vznikne spotřebitelský spor – spor mezi spotřebitelem a podnikatelem, který mu prodal výrobky nebo poskytl služby, může spotřebitel nebo podnikatel postupovat následujícím způsobem:

  Obrátí se na kontaktní místo se svým podnětem a žádostí řešit spor mimosoudní cestou (kontaktování místa formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně i elektronickou cestou).

  Kontaktní místo podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu, navrhne možnost řešení – mediaci nebo rozhodčí řízení. Osoba, která podává podnět, si zvolí formu.

  Poté je kontaktována protistrana – žádost o vyjádření k podnětu i k návrhu řešit spor zvolenou formou mimosoudní cesty.

  Je možné předpokládat, že již po poskytnutí kvalifikovaných informací dojdou strany ke smíru, aniž by bylo nutno zahajovat mimosoudní řízení.

  Pokud nedojde ke smíru a pokud protistrana souhlasí – je vybrán mediátor nebo rozhodce a kontaktní místo předá veškerou agendu na příslušné místo. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením – spor mimosoudní cestou nebude řešen a řízení se ukončí. Spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou.

  Výstupy řešení sporů mimosoudní cestou

  • Smír nebo odstoupení od podnětu po poskytnutí kvalifikované informace.
  • Závazná dohoda v rámci mediace.
  • Vymahatelný rozhodčí nález nebo usnesení o zastavení rozhodčího řízení

  Finanční náročnost pro spotřebitele/podnikatele

  Zpracování podnětu, poskytnutí kvalifikované informace ze strany kontaktních míst je bezplatné, stejně tak řešení sporu mediací. Cesta rozhodčího řízení je zpoplatněna částkou 800,- Kč.

  Náklady související s činností určených mediátorů a rozhodců budou hrazeny z rozpočtu MPO.