Jak se účinně bránit proti rozhodčím nálezům, které nejsou v souladu se zákonem?

Odborným zastupováním klientů ve sporech před rozhodci a rozhodčími soudy Ad hoc

   

Ad hoc [ad hók] (někdy Ad-hoc)

Latinský termín, znamenající doslova „k tomuto“, překládaný jako „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) případ“.

Rozhodce ad hoc = rozhodce jmenovaný stranami sporu

   

Kdo jsou rozhodci a rozhodčí soudy Ad hoc?

V České republice existují pouze tři stálé rozhodčí soudy (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze), v ostatních případech se jedná o rozhodčí společnosti nebo rozhodce Ad hoc. Hlavním rozdílem mezi stálými rozhodčími soudy a rozhodčími společnostmi nebo rozhodci Ad hoc je fakt, že stálé rozhodčí soudy jsou zřízeny na základě zákona jsou oprávněny vést listinu rozhodců a rozhodce z této listiny jmenovat, pokud je nejmenují účastníci. Jsou oprávněny rozhodovat podle svého Řádu a Pravidel. Ostatní „rozhodčí soudy, rozhodčí společnosti“ jsou ve skutečnosti obchodní společnosti, jejímž cílem je zisk. Tyto „rozhodčí soudy“ se většinou na své webové prezentaci „chlubí“ bankami, úvěrovými společnostmi a dalšími firmami, pro které rozhodci na základě smlouvy rozhodují spory.

Kdo využívá rozhodčích doložek na rozhodce Ad hoc?

banky, pojišťovny, obchodní společnosti poskytující nebankovní úvěry, různí zprostředkovatelé služeb, stavební a jiné společnosti

Jak se bránit při sporech před rozhodcem Ad hoc?

Pokud se dostanete do situace, kdy obdržíte od rozhodce k vyjádření Návrh na vydání rozhodčího nálezu je nejdůležitější faktorem při řešení takového sporu rychlost. Nejúčinnější je správně formulovaná a v termínu podaná žalobní odpověď. Případně podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.

Nejhorší reakcí v těchto sporech je žádná reakce.

Pokud žalovaná strana nereaguje, případně reaguje nesprávně nebo reaguje pozdě, po uplynutí zákonné lhůty, není již možno rozhodčí nález napadnout žádným opravným prostředkem a to i při zcela zřejmém pochybení rozhodce, či při přímém rozporu rozhodčího nálezu se zákonem, protože uplynutím zákonné lhůty se rozhodčí nález stává pravomocným a vykonatelným tj. nezvratným.

Jak Vám pomůžeme?

Dlouhodobě se zabýváme problematikou rozhodčího řízení. Máme zkušenosti jak s rozhodováním, tak i zastupováním klientů v rozhodčím řízení.